Ochotnicza Straż Pożarna w Lini

Współpraca z WFOŚiGW w Gdańsku – dofinansowania w 2022 roku.

W ramach prowadzonych działań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska prowadził w obecnym roku nabory na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Lini została nagrodzona grantami w postaci dwóch konkursów. 

W sierpniu tego roku nasza jednostka została uhonorowana dotacją z programu priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych z częsci 2 – Dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Na podstawie naboru z programu FLOREK – wsparcie dla OSP, II edycja 2022 zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini pod nazwą Podniesienie Gotowości Bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie otrzymało dotacje w kwocie 9000 złotych. Zadanie dofinansowano ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 11520 złotych, na co złożyła się dotacja ze środków Funduszu oraz Gminy Linia. W ramach programu jednostka zakupiła trzy 2-częsciowe komplety ubrań specjalnych typu SYRIUSZ oraz 3 hełmy strażackie DRAGON HT-05. Zakupy zrealizowane zostały z zaprzyjaźnionej firmie Rescue System. Realizowane zadanie obejmuje 219 457 osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa. 

Kolejna dotacja została przyznana w ramach Programu Priorytetowego „ Ogólnopolski Program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” Ochotnicza Straż Pożarna w Lini pozyskała środki za zakup średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, prowadząc nabór w programie FLORIAN 2022 uhonorował naszą jednostkę dotacją do zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini” Całość zadania (koszt kwalifikowany) wyniósł 904 911 złotych, z czego wartość dotacji wyniosła 139 000 złotych.  Osiągnięto efekt ekologiczny dla 219 457 osób dla których zapewniono ochronę inną niż przeciwpowodziowa. Realizując zakres zadania jednostka OSP Linia zakupiła fabrycznie nowy, średni pojazd ratowniczo gaśniczy marki Volvo FLD3C FL. Zabudowa pojazdu została wykonana przez firmę Bocar sp. z o.o. 

Wszystkie powyższe zakupy mogły zostać zrealizowane dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

 https://wfos.gdansk.pl/
https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *